Beleidsplan 2018-2023

Oprichting en Doelstelling

Stichting Knoptoren is opgericht op 11 december 2008.

De volledige naam van de Stichting luidt: Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode. Per 2017 is gekozen voor de werknaam/verkorte naam Stichting Knoptoren

Op 30 december 2009 is de Stichting eigenaar geworden van de Knoptorenkerk en de aanpalende  begraafplaats, Kerkdijk Noord 8 te Sint-Oedenrode.

De Stichting heeft als doel: het in stand houden van het Rijksmonument Knoptorenkerk ten einde deze in het algemeen, plaatselijk en regionaal belang als historisch monument te doen voortbestaan.

Ontwikkelingen die het cultureel-maatschappelijk belang van het monument versterken, zullen na toetsing aan beleid en regels opgenomen worden in de planvorming.

 

Uitgangspunten

 Het Bestuur van de Stichting heeft als uitgangspunt bij haar beleid dat het behoud van de Knoptorenkerk voor de gemeenschap van Sint-Oedenrode en de regio mogelijk is door het gebouw niet alleen als een religieus maar ook als een cultureel-maatschappelijk centrum in te zetten.

Een goede verstandhouding en samenwerking  met het gemeentebestuur van Meierijstad is nodig om  het gestelde doel te realiseren. Verder is deze samenwerking noodzakelijk vanwege het feit dat de kerktoren en omliggend terrein eigendom van de burgerlijke gemeente zijn.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en streeft uit het oogpunt van het cultureel-maatschappelijk belang een langdurige ANBI status na.

Verdere beleidsuitgangspunten vloeien voort uit:

 a) de Stichtingsakte van 11-12-2008 waarin gesteld wordt dat het gebouw ingezet zal worden met inachtneming van de oorspronkelijke bestemming en

 b) de geldende vergunning(en) afgegeven door de Gemeente Meijerijstad.

Beheer en Exploitatie zullen gebaseerd zijn op bovengenoemde uitgangspunten.

 

Bestuur en Regels

In de Stichtingsakte zijn regels voor het bestuur vastgelegd.

Als toevoeging hierop hanteert de Stichting het volgende beleid betreffende bestuur en bestuurders:

·       Bestuurders hebben geen individueel belang in de Stichting

·       Bevoegdheden van de bestuurders voor zover nog niet vastgelegd worden beschreven in een reglement waarin onder meer de  handtekeningbevoegdheid en de bevoegdheid over de beschikking op het vermogen worden vastgelegd.

·       Tot bestuurders kunnen alleen worden benoemd personen van wie is komen vast te staan dat zij de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld zijn voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.

·       De relatie met de participant zoals genoemd in de Stichtingsakte zal door één van de bestuursleden onderhouden worden.

·       Voor de instandhouding van de relatie met gemeente Meierijstad zijn q.q. voorzitter en penningmeester verantwoordelijk.

 

De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Verdienmodel en middelen

Met inachtneming van de uitgangspunten uit 2 is gekozen voor het volgende verdienmodel:

A)     maximaal van verwerven van subsidies en fondsen gericht op instandhouding van (religieus)erfgoed en/of van stimulering van  (her)gebruik van erfgoed.

B)     actief gelden werven in een netwerk van sponsoren, vrienden en begunstigers

C)     genereren van inkomsten uit activiteiten door inzet van gebouw en omgeving

D)    inkomsten uit exploitatie

E)     verkrijgen van inkomsten uit heffing van bijdragen van cateraar(s)

Het verdienmodel is nadrukkelijk gericht op het realiseren van een sluitende begroting/ meerjarenbegroting om het doel van instandhouding te behalen.

 

·       Alle inkomsten van de Stichting worden aangewend voor het beheer, de instandhouding en exploitatie van de Knoptorenkerk.

·       De inzet van financiële middelen van de Stichting wordt gedaan op basis van in het bestuur afgestemd beleid.

·       In aanvulling op de Statuten van de Stichting bepaalt het bestuur dat een eventueel positief liquidatiesaldo bestemd wordt voor een nader te bepalen ANBI met een soortgelijke doelstelling.

·       Jaarlijks wordt in een verslag de financiële resultaten en balans gepubliceerd

Ten gunste van het cultureel-maatschappelijke doel en om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt een kring van vrijwilligers ingezet voor een reeks van taken.

 

Zakelijke gegevens

Stichting Knoptoren
bezoekadres: Kerkdijk Noord 8,  Sint-Oedenrode

postadres: Kerkdijk Noord 8, 5491 AR  Sint-Oedenrode
info@knoptoren.nl
website:    www.knoptoren.nl

Bestuur
voorzitter: J. Zwart
secretaris: G. van der Rijt
penningmeester: A. van den Enden
lid – H. van den Berk – van de Laar
lid – W. van Susante
lid – W. van der Bom
lid – G. van den Brand-Brekelmans
lid -  P. Lathouwers
lid -  D. de Bruijn
lid -  M. Wijnakker

Bankrekening:  NL 21 RABO 01493.58.822
KvK  17238124
RSIN/fiscaal nummer: 820203695


Neem gerust contact met ons op:
Bel naar 0413-470061 of mail reserveringen@knoptoren.nl