Financieel jaarverslag 2019

 

Op 8 juli 2020 is het financieel verslag over het jaar 2019 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld.

De stukken zullen, nadat zij door de ingestelde kascommissie zijn gecontroleerd en juist bevonden, op een nader te bepalen tijdstip door het bestuur definitief worden vastgesteld.

De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptorenkerk” genaamd, heeft de status van culturele ANBI.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden.

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Omschrijving

Werkelijk 2017

Werkelijk 2018

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Lasten Huisvestingskosten

10.500,29

9.853,85

14.650,00

18.689,29

Gebouwbeheer

21.606,00

10.248,16

0,00

0,00

Inventaris

685,56

170,00

500,00

475,00

Organisatiekosten

2.266,24

4.838,29

2.000,00

1.576,63

Administratiekosten

138,05

228,89

500,00

422,78

Begraafplaats

1.184,29

395,65

0,00

783,48

Vrienden

5.745,16

2.802,23

450,00

1.988,88

Overige lasten

2.003,16

2.666,28

2.500,00

2.966,28

Totaal lasten

44.128,75

31.203,35

20.600,00

26.902,34

 

Baten - Verhuur

27.528,17

24.880,94

25.000,00

24.840,50

Ontvangen rente

0,00

65,25

65,00

7,45

Bijdragen/giften

12.126,00

942,10

500,00

1.038,20

Acties

0,00

4.632,50

2.500,00

110,00

Begraafplaats

0,00

0,00

0,00

0,00

Vrienden

8.642,50

8.640,00

6.500,00

3.173,49

Overige baten

802,13

267,24

0,00

519,05

Totaal baten

49.098,80

39.428,03

34.565,00

29.688,69

 

Exploitatieresultaat

4.970,05

8.224,68

13.965,00

2.786,35

Bijzondere baten/lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal resultaat

4.970,05

8.224,68

13.965,00

2.786,35

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Lasten

  • In 2019 is de laatste jaarschijf uitgevoerd van het groot onderhoud in de periode 2014 – 2019. Conform dit plan werden in 2019 geen werkzaamheden meer uitgevoerd.
  • De jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening is vanaf 2019 opgenomen onder de Huisvestingskosten. In voorgaande jaren vond dit via het Gebouwenbeheer plaats.
  • Op het onderdeel “Organisatiekosten” zijn ook de kosten van de in 2018 georganiseerde acties opgenomen. Dit beliep een bedrag van ruim € 2.600,00.  
  • Per 1 januari 2014 werd de begraafplaats gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaarde gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstig onderhoud zal worden aangewend.

 

Baten

  • De (huur)inkomsten waren in 2019 nagenoeg gelijk aan de raming. Met name de culturele en maatschappelijke activiteiten bleven achter. De commerciële activiteiten namen sterk toe.
  • In 2019 werd geen rijkssubsidie meer ontvangen voor het uitvoeren van het groot onderhoud.
  • De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijke voorziening verantwoord.

 

 

BALANS

 

 

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

Activa -      Gebouwen

               50.386,93

               48.192,85

               48.745,68

                      Inventaris

                  2.491,65

                  2.019,45

                  1.547,25

                      Voorraad boeken

                          0,00

                  2.520,00

                  1.860,00

                      Vorderingen

                  5.906,50

                  2.722,78

                  4.837,43

                      Overlopende activa

                  1.295,00

                  1.238,00

                     850,00

                      Liquide middelen

               95.004,50

             111.234,16

             102.321,25

Totaal activa

             155.084,58

             167.927,24

             160.161,61

 

Passiva-    Onderhoudsfonds

               30.000,00

               40.000,00

               50.000,00

                      Leningen

               46.242,21

               43.188,60

               40.091,47

                      Crediteuren

                  1.386,23

                     655,02

                        33,87

                      Algemene reserve

               38.198,48

               40.585,39

               67.536,27

                      Voorzieningen

               39.257,66

               43.498,23

                  2.500,00

Totaal passiva

             155.084,58

             167.927,24

             160.161,61

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2017 is de realisatie van de toiletvoor-ziening afgerond en aan de bezittingen toegevoegd. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel.

Onder de Algemene reserve is vanaf 2019 ook de reserve Vrienden verantwoord. Tot en met 2018 werd dit onder de Voorzieningen opgenomen.

In de Balans is in 2019 tevens een voorziening opgenomen voor de Begraafplaats.

 

 

 

 

Voor maatwerk geopend!
Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een
mail naar peterdekoning50@gmail.com