Financieel jaarverslag 2022

 

Op 2 mei 2023 is het financieel verslag over het jaar 2022 door het bestuur van de “Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode” voorlopig vastgesteld.
De stukken zijn op 4 juli 2023 door de ingestelde kascommissie gecontroleerd en juist bevonden, en door het bestuur op 22 augustus 2023 definitief vastgesteld.

De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De stichting, in het kort de “Stichting Knoptoren” genaamd, heeft de status van culturele ANBI.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand te houden.

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland.

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Omschrijving

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Lasten Huisvestingskosten

21.651,20

20.666,53

23.564,00

20.616,48

Gebouwbeheer

0,00

0,00

0,00

8361,00

Inventaris

98,97

473,54

520,00

95,00

Organisatiekosten

3.168,31

1.371,15

2000,00

2300,23

Administratiekosten

828,87

417,35

560,00

897,99

Begraafplaats

179,49

13,18

670,00

0,00

Vrienden

485,37

75,41

520,00

3.589,97

Overige lasten

3.266,28

3.266,28

2.670,00

2.831,81

Totaal lasten

29.678,49

26.283,44

30.504,00

38.692,48

 

Baten - Verhuur

11.572,39

16.340,29

19.000,00

28.771,68

Ontvangen rente

7,20

6,93

25,00

6,93

Bijdragen/giften

10.854,00

150,00

6.696,00

8.361,00

Acties

25,00

524,00

0,00

781,50

Begraafplaats

0,00

500,00

0,00

0,00

Vrienden

3.173,49

2.840,00

2.500,00

2.130,00

Overige baten

 4.397,61

8.694,44

2.000,00

1.285,32

Totaal baten

29.696,20

28.345,66

30.221,00

42.326,43

 

Exploitatieresultaat

17,71

2.062,22

-283,00

3.633,95

Bijzondere baten/lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal resultaat

17,71

2.062,22

-283,00

3.633,95

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Lasten

  • Het jaar 2022 is het eerste (gedeeltelijke) jaar na de coronapandemie. De lastenkant is natuurlijk nagenoeg gelijk gebleven. Wel is een eerste rijksbijdrage ontvangen van het meerjarig onderhoudsplan. Vanuit de vriendenbijdrage werd geïnvesteerd in de aanschaf van streamingapparatuur.
  • Per 1 januari 2014 werd de begraafplaats gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaarde gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstig onderhoud zal worden aangewend.

 

Baten

  • Nu het einde van de coronapandemie in zicht was, zijn ook de huurinkomsten (gelukkig) weer fors opgelopen.
  • De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijk voorziening verantwoord.

 

 

BALANS

 

 

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Activa -      Gebouwen

               45.951,60

               41.610,61

               39.416,53

                      Inventaris

                  1.075,05

                  602,85

                  1.294,91

                      Voorraad boeken

                          1.720,00

                  1.600,00

                  1.560,00

                      Vorderingen

                  3.718,89

                  3.604,00

                  3.854,00

                      Overlopende activa

                  1.380,00

                  3.281,74

                     4.240,18

                      Liquide middelen

               113.348,48

             122.918,27

             142.514,76

Totaal activa

             167.194,02

             173.617,47

             192.880,38

 

Passiva-    Onderhoudsfonds

               60.000,00

               67.725,74

               86.586,74

                      Leningen

               36.947,55

               33.756,14

               30.516,55

                      Crediteuren

                  192,49

                     19,39

                        356,25

                      Algemene reserve

               67.553,98

               69.616,20

               72.920,84

                      Voorzieningen

               2.500,00

               2.500,00

                  2.500,00

Totaal passiva

             167.194,02

             173.617,47

             192.880,38

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2017 is de realisatie van de toiletvoor- ziening afgerond en aan de bezittingen toegevoegd. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel.

Onder de Algemene reserve is vanaf 2019 ook de reserve Vrienden verantwoord. Tot en met 2018 werd dit onder de Voorzieningen opgenomen.

In de Balans is vanaf 2019 tevens een voorziening opgenomen voor de Begraafplaats.

 

 

 

 


Neem gerust contact met ons op:
Bel naar 0413-470061 of mail reserveringen@knoptoren.nl