Financieel jaarverslag 2020

 

Op 1 juni 2021 is het financieel verslag over het jaar 2020 door het bestuur van de "Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode" voorlopig vastgesteld.

De stukken zijn inmiddels door de ingestelde kascommissie gecontroleerd en juist bevonden, en door het bestuur op 31 augustus 2021 definitief vastgesteld.

De stichting is opgericht op 11 december 2008. De Knoptorenkerk met begraafplaats is overgedragen aan de stichting op 20 december 2009. De Stichting, in het kort de " Stichting Knoptorenkerk " genaamd, heeft de status van culturele ANBI.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit de verhuur van de kerkruimte met het doel inkomsten te verwerven om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren om het gebouw, dat een Rijksmonument is, in stand de houden.

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging in Nederland

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Omschrijving

Werkelijk 2018

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Werkelijk 2020

Lasten Huisvestingskosten

9.853,85

18.689,29

21.630,00

21.651,20

Gebouwbeheer

10.248,16

0,00

0,00

0,00

Inventaris

170,00

475,00

500,00

98,97

Organisatiekosten

4.838,29

1.576,63

2.400,00

3.168,00

Administratiekosten

228,89

422,78

550,00

828,87

Begraafplaats

395,65

783,48

650,00

179,49

Vrienden

2.802,23

1.988,88

500,00

485,37

Overige lasten

2.666,28

2.966,28

2.970,00

3.266,28

Totaal lasten

31.203,35

26.902,34

29.200,00

29.678,49

 

Baten - Verhuur

24.880,94

24.840,50

7.820,00

11.572,39

Ontvangen rente

65,25

7,45

25,00

7,20

Bijdragen/giften

942,10

1.038,20

10.500,00

10.854,00

Acties

4.632,50

110,00

250,00

25,00

Begraafplaats

0,00

0,00

0,00

0,00

Vrienden

8.640,00

3.173,49

2.500,00

2.480,00

Overige baten

 267,24

519,05

4.200,00

4.397,61

Totaal baten

8.224,68

2.786,35

-3.905,00

29.696,20

 

Exploitatieresultaat

8.224,68

2.786,35

-3.905,00

17,71

Bijzondere baten/lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal resultaat

8.244,68

2.786,35

-3.905,00

17,711

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

Lasten

  • Het jaar 2020 kenmerkt zicht natuurlijk door de Coronacrisis. Daardoor is het nagenoeg onmogelijk om een gedegen toelichting te hebben op de cijfers over dat jaar.  Volstaan wordt dan ook met een simpele verwijzing naar de cijfers.
  • In 2020 is de financiële verantwoording afgerond voor het groot onderhoud  in de periode 2014-2019. Het definitieve subsidiebedrag is door de RCE vastgesteld en de nabetaling is in de cijfers 2020 opgenomen.
  • Per 1 januari 2014 werd de begraafplaats gesloten verklaard. Met de nabestaanden zijn overeenkomsten gesloten over grafrechten en onderhoud. De hiermee gepaarde gaande middelen zijn opgenomen in een voorziening, die voor het toekomstig onderhoud zal worden aangewend.

 

Baten

  • De (huur)inkomsten vielen in 2020 natuurlijk sterk tegen. Een toelichting op de punt is dan ook niet mogelijk.
  • Er werd een bijdrage van het rijk ontvangen uit de zogenaamde TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Voor andere rijksregelingen kwamen we helaas niet in aanmerking.
  • De opbrengsten van de Vriendenrekening werden in een afzonderlijke voorziening verantwoord.

 

 

BALANS

 

 

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Activa -      Gebouwen

               48.192,85

               48.745,68

               45.951,60

                      Inventaris

                  2.019,45

                  1.547,25

                  1.075,05

                      Voorraad boeken

                          2.520,00

                  1.860,00

                  1.720,00

                      Vorderingen

                  2.722,78

                  4.837,43

                  3.781,89

                      Overlopende activa

                  1.238,00

                  850,00

                     1.380,00

                      Liquide middelen

               111.234,16

             102.320,25

             113.348,48

Totaal activa

             167.927,24

             160.161,61

             167.194,02

 

Passiva-    Onderhoudsfonds

               40.000,00

               50.000,00

               60.000,00

                      Leningen

               43.188,60

               40,091.47

               36.947,55

                      Crediteuren

                  655,05

                     33,87

                        192,49

                      Algemene reserve

               40.585,39

               67.536,27

               67.553,98

                      Voorzieningen

               43.498,23

               2.500,00

                  2.500,00

Totaal passiva

             167.927,24

             160.161,61

             167.194,02

 

TOELICHTING OP DE BALANS

 

Het gebouw is voor het symbolische bedrag van € 1,00 op de balans opgevoerd. In 2017 is de realisatie van de toiletvoorziening afgerond en aan de bezittingen toegevoegd. Onder de post Leningen is de hypotheek opgenomen die is verstrekt door het Restauratiefonds voor dit doel.

Onder de Algemene reserve is vanaf 2019 ook de reserve Vrienden verantwoord. Tot en met 2018 werd dit onder de Voorzieningen opgenomen.

In de Balans is in 2019 tevens een voorziening opgenomen voor de Begraafplaats.

 

 

 

 

Voor maatwerk geopend!
Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een
mail naar peterdekoning50@gmail.com