Sti

 

Stichting tot behoud, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode, 

hierna genoemd:  Stichting Knoptoren   

Jaarverslag 2021

Doel van de Stichting Knoptoren is instandhouding, beheer en exploitatie van het rijksmonument Knoptorenkerk. Stichting Knoptoren is sinds 2009 eigenaar van de Knoptorenkerk.

De aan de Knoptorenkerk verbonden Knoptoren is ook een rijksmonument, in eigendom van Gemeente Meierijstad, maar Stichting Knoptoren maakt in samenwerking met de gemeente gebruik van de torenruimte.


De inkomsten van de Stichting bestaan uit de opbrengsten uit verhuur, subsidies, bijdragen van de Vrienden van de Knoptoren en middelen die worden verworven door het organiseren van kleinschalige evenementen.
De uitgaven betreffen het onderhoud van het gebouw en verder alles wat voor de instandhouding noodzakelijk is. Zowel bestuurders als beheerder werken pro deo.

 

2021 herinneren we ons vast als het jaar waarin de samenleving probeerde uit de beperkingen te komen die vanwege de coronapandemie opgelegd waren. Het virus bleek de samenleving echter sterk in de greep te houden. 2021 is weer een heel speciaal jaar geworden. Maanden van onzekerheid, angst, verdriet, maar ook van zorg om elkaar, saamhorigheid en veerkracht zijn kenmerkend geweest voor 2021. Aan het einde van 2021 is weer een lockdown ingesteld die grote delen van de samenleving opnieuw heeft stilgelegd. De gevolgen voor iedereen zijn groot. Met name de horeca heeft grote klappen moeten incasseren. Dit alles heeft ook grote invloed gehad op het besturen van onze stichting. Boekingen zijn tot een minimum beperkt gebleven, activiteiten zijn afgelast, fysieke bijeenkomsten waren slechts onder beperkende richtlijnen mogelijk, werkzaamheden zijn soms doorgegaan of noodgedwongen uitgesteld. Het bestuur heeft echter ook gekeken naar kansen die in deze tijd wel mogelijk bleken.

 

In 2021 heeft de Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel te kennen gegeven zich terug te trekken als structureel gebruiker van Knoptoren. Naast de gevolgen voor de exploitatie, betekent dit ook een breuk met de Knoptoren als ontmoetingsplaats voor de Protestantse Gemeente gedurende ruim tweehonderd jaar. Door de terugtrekking van de Protestantse Gemeente als participant binnen onze stichting en nieuwe regelgeving met betrekking tot ANBI en WTBR is een wijziging van de statuten noodzakelijk. Dit proces is in gang gezet. We verwachten een statutenwijziging in 2022 af te ronden. 

 

De activiteiten van Stichting Knoptoren staan in dienst van:

  • Instandhouding
  • Beheer
  • Exploitatie

 

Instandhouding

Op basis van de inspectie door Monumentenwacht in 2021 is in  het afgelopen jaar overleg gevoerd met verschillende partijen om in de nabije toekomst de nodige werkzaamheden te verrichten.

In 2021 is voor het groot onderhoud een zogenaamde SIM-regeling subsidie toegekend voor de periode 2022-2027. In deze periode zal de aandacht vooral gericht zijn op het herstel en de conservering van de muren van het kerkgebouw en van de kerkhofmuren. De rijkssubsidie dekt hiervan een deel van de kosten. De rest betaalt de stichting uit zorgvuldig opgebouwde reserves. Er is opdracht gegeven voor het uitvoeren van het instandhoudingsplan 2022-2027.

 

We maken ons zorgen over ontwikkelingen rondom de naastgelegen boerderij. Een projectontwikkelaar heeft bouwplannen ontwikkeld in de directe omgeving van de Knoptoren. Samen met een groep betrokken instanties en personen volgen we kritisch de ontwikkelingen in dit kwetsbare gebied.

 

Beheer

Beheer en exploitatie van de Knoptoren zijn momenteel in één hand, kortweg beheerder genoemd. Er bestaat veel waardering voor de inzet en de uitvoering van werkzaamheden van de huidige beheerder. Voor de continuering van het beheer is in 2021 ook nagedacht over de nabije toekomst als de beheerder zou besluiten om met zijn werkzaamheden te stoppen. Dit heeft geleid tot contacten met een mogelijk nieuwe beheerder. De eerste contacten zijn veelbelovend en het bestuur heeft de voorzitter en de penningmeester mandaat verleend om gesprekken voort te zetten. Hierbij is zeker ook aandacht voor de overdracht van de huidige beheerder naar de nieuwe kandidaat. In 2022 zullen we beslissen of het beheer zal worden overgenomen en in welke vorm dat zal gebeuren.

 

Opslag van materialen blijft een punt van aandacht. Binnen de Knoptoren en de Knoptorenkerk is hier geen ruimte voor. Op dit moment zijn materialen opgeslagen in een ruimte bij de buren, maar dit is op korte termijn niet meer mogelijk. Er wordt in overleg met de gemeente gezocht naar een alternatief. Er loopt een vergunningsaanvraag voor een opslagruimte binnen de kerkhofmuren. De herverdeling van gemeentelijk vastgoed biedt op termijn mogelijk nog andere kansen om dit probleem op te lossen.

 

Regelmatig is een klus- en groenploeg actief.

Exploitatie

De inkomsten van de Stichting Knoptoren zijn in 2021 afkomstig uit de exploitatie en bestaan verder uit bijdragen van Vrienden. Voor 2021 zijn verschillende financiële scenario’s ontwikkeld. Hierbij hebben we de gevolgen van externe factoren, zoals richtlijnen vanuit de overheid en financiële ondersteuning, zoveel mogelijk in kaart gebracht. Door onzekere coronamaatregelen was niet te voorzien in hoeverre de Knoptorenkerk opengesteld kon worden. De beperkingen hebben geleid tot een grote daling van de omzet. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we 2021 af kunnen sluiten met een beperkt negatief resultaat.

 

Het beleidsplan 2018-2023 is in 2019 vastgesteld.
Het opzetten van een bedrijfsplan en marketingplan is nog niet ontwikkeld, maar zal naar verwachting  in de loop van 2022 in samenspraak met de nieuwe beheerder worden opgesteld. Ook zal in dat proces aan de productontwikkeling aandacht worden besteed.

 

Voor de jaren tot 2026 is een overzicht gemaakt van verwachte ontwikkelingen in de exploitatie in een meerjarenplan. Hierbij is rekening gehouden met het wegvallen van inkomsten uit verhuur aan de Protestantse Gemeente. Voor instandhouding van het gebouw op langere termijn dienen de inkomsten uit de exploitatie vergroot te worden en daarnaast moet inspanning  plaatsvinden bij het verwerven van subsidies en sponsorgelden en het werven van nog meer Vrienden.

Veranderende omstandigheden, waaronder de gevolgen van de coronacrisis en het wegvallen van het gebruik van de Knoptorenkerk door de Protestantse Gemeente, maakt het noodzakelijk om nog gerichter te kijken naar de financiële situatie op langere termijn.
 

Knoptoren als kunstproject

In samenwerking met de Kunststichting is in de torenopgang en in de torenruimtes een kunstproject gerealiseerd, als deelproject van het project ‘1000-jarig woud’.

Het project is in fases uitgevoerd door kunstenaar Geert Mul. Enkele onderdelen moeten nog worden afgerond. Helaas heeft het coronavirus hier ook invloed op gehad. Door de beperkte ruimte in de torenopgang en in de toren is het niet mogelijk gebleken om het kunstwerk die aandacht te geven die gepland was. We hopen dat het in 2022 wel mogelijk is om hier meer aandacht aan te besteden.

De realisering van dit kunstproject heeft consequenties voor activiteiten en openstelling. Een werkgroep gaat zich hierin verder verdiepen. Het aantrekken van meer ‘torenwachters’ behoort tot de mogelijkheden.

Veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd om toekomstige bezoekers een veilige omgeving te bieden.

Formele overdracht van het kunstwerk heeft in 2021 plaatsgevonden. Er wordt nog gewerkt aan afstemming van onderhoud en gebruik van het kunstwerk.

Publiciteit

Het is voor de Stichting Knoptoren van groot belang dat de inwoners van Sint-Oedenrode en omgeving zich realiseren dat de Knoptoren ‘van hen is’. Verschillende keren is de Knoptoren in de publiciteit geweest in verband met diverse activiteiten: artikelen in de plaatselijke en regionale pers of via TV Meierij. Ook is in samenwerking met Roois Kultuur Kontakt in Mariëndael een tentoonstelling georganiseerd waarin schilderijen van de Knoptoren centraal stonden. Helaas heeft de Rooise bevolking door de beperkende maatregelen hiervan niet optimaal kunnen genieten.

Communicatieactiviteiten

De werkgroep activiteiten heeft in 2021 twee Vriendenbrieven verzorgd.

Regelmatig worden berichten op Facebook geplaatst.

De groep ‘Vrienden van de Knoptoren’ telt eind december 48 vrienden die met hun bijdragen de Stichting in staat stelt aanvullende investeringen te doen.
Met de Vrienden en de vrijwilligers wordt regelmatig contact onderhouden. In januari 2021 bleek het niet mogelijk een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren, en dat geldt helaas ook voor 2022. Het bestuur heeft als alternatief een attentie aan vrienden, vrijwilligers en bestuursleden verstrekt.

 

Afsluitend

2021 is weer een jaar geworden met veel beperkingen en onzekerheden. De start van 2022 laat voorlopig hetzelfde beeld zien. We zullen nog rekening moeten blijven houden met verschillende scenario’s om beheer en exploitatie van de Knoptoren vorm te geven. Laten we er het beste van maken, voor de Knoptoren, maar vooral voor de gehele samenleving.


20220102 Ger van der Rijt

 


Neem gerust contact met ons op:
Bel naar 06 - 23916912 of stuur een mail naar peterdekoning50@gmail.com voor informatie over bijeenkomsten vóór 31-12-2022.

Voor informatie over bijeenkomsten NA 31-12-2022 bel naar 0413-470061 of mail reserveringen@knoptoren.nl