Sti

 

Stichting tot behoud, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode, 

hierna genoemd:  Stichting Knoptoren    

Jaarverslag 2019

Stichting Knoptoren is sinds 2009 eigenaar van de Knoptorenkerk. De aan de Knoptorenkerk verbonden Knoptoren is ook een rijksmonument, in eigendom van Gemeente Meierijstad, maar Stichting Knoptoren maakt in samenwerking met de gemeente gebruik van de torenruimte. De inkomsten van de Stichting bestaan uit de opbrengsten uit verhuur, subsidies, bijdragen van de Vrienden van de Knoptoren en middelen die worden verworven door het organiseren van kleinschalige evenementen. De uitgaven betreffen het onderhoud van het gebouw en verder alles wat voor de instandhouding noodzakelijk is. Zowel bestuurders als beheerder werken pro deo. De activiteiten van Stichting Knoptoren staan in dienst van:

  • Instandhouding
  • Beheer
  • Exploitatie

 

Instandhouding

Voor het groot onderhoud kan via de zogenaamde BRIM-regeling subsidie worden toegekend. In 2019 is geen groot onderhoud gepleegd en de verwachting is dat in 2020 weinig aan groot onderhoud hoeft te gebeuren. In 2020 zal een subsidieaanvraag worden gedaan voor de periode 2021-2026. Er is een onderhoudsplan opgesteld tot 2035, bestaande uit een aantal hoofdstukken van verschillende soorten onderhoud.  Daarnaast is de frequentie  van het toekomstig onderhoud vastgesteld, waarna een schatting van de kosten per jaar is gemaakt, rekening houdend met subsidiabel groot onderhoud.

 

Beheer

Het Stichtingsbestuur is uitgebreid door het aantreden van nieuwe bestuursleden. Het secretariaat is overgedragen aan een nieuwe secretaris. Door de uitbreiding van het aantal bestuursleden is het mogelijk werkzaamheden beter te verdelen. In 2019 is het archief voor een groot gedeelte gedigitaliseerd. Het archief is in een nieuwe structuur geplaatst in OneDrive. Hierdoor zijn documenten voor alle bestuursleden op ieder moment beschikbaar. Er is een overeenkomst getekend met betrekking tot de werkafspraken tussen de beheerder en de voorzitter. Er bestaat veel waardering voor de inzet en de uitvoering van werkzaamheden van de huidige beheerder. Voor de continuering van het beheer moet echter ook worden nagedacht over de nabije toekomst als de beheerder zou besluiten om met zijn werkzaamheden te stoppen. Opslag van materialen blijft een punt van aandacht. Binnen de Knoptoren en de Knoptorenkerk is hier geen ruimte voor. Op dit moment zijn materialen opgeslagen in een ruimte bij de buren, maar dit lijkt op termijn niet meer mogelijk. Er moet worden gezocht naar een alternatief. Monumentenwacht voerde een inspectie uit.  Voorlopig hoeven aan het gebouw geen grote onderhoudswerkzaamheden te worden verricht. Regelmatig is een klus- en groenploeg actief.

 

Exploitatie

Zie het financieel jaarverslag en de jaarrekening. De inkomsten van de Stichting Knoptoren zijn in 2019 afkomstig uit de exploitatie en bestaan verder uit bijdragen van Vrienden en een lening van het Nationaal Restauratiefonds. Uit het haalbaarheidsonderzoek door Monumentenhuis Brabant van 2014 blijkt dat voor de instandhouding van het gebouw op langere termijn de inkomsten uit de exploitatie vergroot dienen te worden en dat daarnaast inspanning  plaats moet vinden bij het verwerven van subsidies en sponsorgelden en het werven van nog meer Vrienden. Aan de hand van het rapport is door het bestuur een aantal plannen geformuleerd:

  • kleine aanpassingen aan het gebouw en het interieur
  • opzetten van een bedrijfsplan en marketingplan
  • productontwikkeling (arrangementen, assortiment)

 

Het beleidsplan 2018-2023 is vastgesteld. Het opzetten van een bedrijfsplan en marketingplan is nog niet van de grond gekomen en ook de  productontwikkeling staat nog op het lijstje. Het bestuur van de Stichting Knoptoren geeft de voorkeur aan het realiseren van een meerjaren financieel plan, voordat eerder genoemde plannen worden ontwikkeld.

Veranderende omstandigheden, waaronder het verminderen van het gebruik van de Knoptorenkerk door de Protestantse Gemeente in de loop van 2020, maakt het noodzakelijk om gerichter te kijken naar de financiële situatie op langere termijn. Een werkgroep kijkt naar mogelijkheden, kansen en risico’s.

 

Torenentree

In 2019 is een monumentenvergunning bij de gemeente Meierijstad aangevraagd voor aanpassing van de torenentree. In het ontwerp zijn de plaatsing van tochtdeuren en vernieuwing van bekabeling, verlichting en verwarming opgenomen. Na goedkeuring is het ontwerp gerealiseerd. Er zijn glazen tochtdeuren geplaatst en er is een ‘zwevende’ ring geplaatst met daarin bekabeling, verlichting en verwarmingselementen.

 

Knoptoren als kunstproject

Met de Kunststichting is overleg gevoerd over de aanpassing van de torenopgang en torenruimtes als kunstproject, als deelproject van het project ‘1000-jarig woud’. Op 19 februari 2019 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Gemeente Meierijstad, de Kunststichting en Stichting Knoptoren met betrekking tot het realiseren van een aantal kunstwerken in de Knoptoren. Stichting Knoptoren levert hieraan een bijdrage in de vorm van een inspanningsverplichting in mensuren over een periode van enkele jaren. Het project wordt in fases uitgevoerd. Kunstenaar Geert Mul heeft opdracht gekregen om zijn ontwerp uit te voeren. De realisering van dit kunstproject heeft consequenties voor activiteiten en openstelling. Een werkgroep gaat zich hierin verder verdiepen. Het aantrekken van ‘torenwachters’ behoort tot de mogelijkheden. Een eerste torenwachter heeft zich inmiddels aangemeld.

 

Publiciteit

Het is voor de Stichting Knoptoren van groot belang dat de inwoners van Sint-Oedenrode en omgeving zich realiseren dat de Knoptoren ‘van hen is’. Verschillende keren is de Knoptoren in de publiciteit geweest in verband met diverse activiteiten: artikelen in de plaatselijke en regionale pers of via TV Meierij.

Stichting Knoptoren heeft deelgenomen aan overleg met betrekking tot het ontwikkelen van het HAVS-terrein (Het Aanzicht Van Sint-Oedenrode). Hierbij dreigde het zicht op de Knoptoren gehinderd te worden door hoge bebouwing. Na overleg is een bevredigende oplossing gevonden.

Van het boek ‘De Knoptoren, een icoon van Sint-Oedenrode in kunst en geschiedenis’ zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Verkoop is naar tevredenheid verlopen, maar wordt mogelijk gestimuleerd als in september 2020 een tentoonstelling georganiseerd wordt over dit onderwerp.

 

Communicatieactiviteiten

De werkgroep activiteiten heeft in 2019 drie Vriendenbrieven verzorgd. Wekelijks worden berichten op Facebook geplaatst. De werkgroep organiseerde torenbeklimmingen, open dagen gedurende de zomermaanden, contacten met eigenaren van andere Lodewijkskerkjes en activiteiten in samenwerking met het Roois Kultuur Kontakt.

De groep “Vrienden van de Knoptoren” telt eind december 42 vrienden die met hun bijdragen de Stichting in staat stelt aanvullende investeringen te doen. Met de Vrienden, en de vrijwilligers wordt regelmatig contact onderhouden.

Een bestuurslid heeft het initiatief genomen om een folder waarin werving van nieuwe gebruikers centraal staat en een klein informatief boekje te ontwikkelen. In 2020 zullen deze in gebruik worden genomen.

 

20200102 Ger van der Rijt

 

Voor maatwerk geopend!
Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een
mail naar peterdekoning50@gmail.com